Merenje kreativnosti

Kada se kreativnost vezuje za način mišljenja, najčešće se pojednostavljeno uzima da je kreativno mišljenje jednako divergentnom mišljenju. Takva konstatacija nije tačna, jer divergentno mišljenje jeste blisko kreativnom, ali nije istovetno kreativnom mišljenju. Divergentno mišljenje je mišljenje u kome se za poznate objekte pronalaze nove adekvatne upotrebe. Na primer, makaze, osim što služe za sečenje papira, mogu poslužiti i kao praćka. Psiholog Gilford konstruisao je testove pod nazivom Testovi divergentne produkcije u kojima se meri kreativnost na osnovu toga da li ispitanik ume da napravi nove konsekvence nekog poznatog događaja…

Ocenite članak
Ceo tekst